COVID-19: aanbeveling van Unia over verplichte vaccinatie (2022)

20 januari 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Andere gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Unia wil vanuit een dubbele expertise bijdragen aan het huidige debat over de verplichte covidvaccinatie in België. Zo is er de expertise die inherent is aan haar identiteit als orgaan ter bevordering van gelijke kansen om te strijden tegen discriminatie en te ijveren voor een inclusieve samenleving. Daarnaast kan Unia als Nationale mensenrechteninstelling ook uitgaan van haar expertise op vlak van grondrechten.

In het kader van het overleg om een intensief vaccinatiebeleid te definiëren, stelt Unia een tweeledige analyse voor:

  1. De categoriale vaccinatieplicht voor bepaalde als kwetsbaar gedefinieerde doelgroepen;
  2. Vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen.

Het is aan de wetgever om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de individualistisch georiënteerde beginselen van de bio-ethiek, anderzijds de volksgezondheid met haar collectieve bezorgdheden, en tot slot het verminderen van sociale ongelijkheden.

Voor Unia is het helder dat indien van de wetgever wordt verwacht dat deze een legitieme doelstelling van volksgezondheid en algemene veiligheid nastreeft, dit ook beperkingen met zich meebrengt voor de autonomie van individuen.

Unia dringt er evenwel op aan om bij de invoering van nieuwe wetten rekening te houden met de grenzen die worden gesteld door de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie.

Ook in het licht van het nagestreefde legitieme doel moet worden beoordeeld of de verplichte vaccinatie en de daaruit voortvloeiende sancties een doeltreffend, toereikend en evenredig middel zijn om dat doel te bereiken. Om rekening te houden met veranderingen in de epidemiologische situatie kan die evaluatie best ook regelmatig worden uitgevoerd.