De toegankelijkheid van de infrastructuur en het materieel van de NMBS voor personen met een handicap

2 mei 2016
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Bestemmelingen: de federale minister van Mobiliteit, de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Personen met een Beperking, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS.

Vaststelling

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum ontvangt sinds 2003 geregeld meldingen van personen met een handicap over problemen met de dienstverlening van de spoorwegmaatschappij (gebrekkige coördinatie, problemen met de toegankelijkheid van spoorweginfrastructuur, slechte werking van de assistentiedienst enzovoort).

Volgens het Centrum bewijzen die meldingen van individuele problemen dat de diensten van de NMBS onvoldoende rekening houden met de behoeften van reizigers met een handicap en dat er een probleem is met de toegankelijkheid. Het Centrum vindt dat op korte en middellange termijn oplossingen voor die structurele problemen moeten worden gevonden om geleidelijk de discriminatie weg te werken waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd en om tot een inclusieve maatschappij te komen.

Nu de laatste hand aan de beheersovereenkomsten wordt gelegd, wil het Centrum opnieuw aandacht vragen voor zijn aanbevelingen om zeker te zijn dat de richtsnoeren die voor reizigers met een handicap worden gevolgd, stroken met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Toen België dat verdrag ratificeerde, beloofde het onder andere om maatregelen te nemen om specifiek bij het openbaar vervoer hindernissen en belemmeringen voor de toegankelijkheid uit de weg te ruimen. In oktober 2014 beval het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap België expliciet aan om een juridisch kader uit te werken met precieze doelstellingen rond de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Zonder toegankelijk openbaar vervoer hebben personen met een handicap geen evenwaardige toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs, het sociale en culturele gebeuren enzovoort. Toegang tot het openbaar vervoer is een essentiële voorwaarde voor hun volwaardige participatie. Als onafhankelijke instantie belast met de opvolging van het VN-Verdrag ziet het Centrum er daarom nauwgezet op toe dat België de gedane beloften nakomt en een echt toegankelijkheidsbeleid uitwerkt, zodat personen met een handicap de spoorweginfrastructuur en het materieel zelfstandig en spontaan kunnen gebruiken.

Je kan de volledige aanbeveling op deze pagina downloaden.