Problemen bij Brusselse brandweer vergen doortastende maatregelen

4 december 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Meer dan een jaar geleden verscheen in de pers een artikel over racistisch pestgedrag bij de Brusselse brandweer. De verontwaardiging was groot, en al snel ontving Unia talrijke getuigenissen over problemen rond racisme en discriminatie bij de brandweer. Unia ging meteen aan de slag met die verhalen, en nam contact op met de Brusselse brandweer om dit aan te kaarten. Doortastende maatregelen dringen zich op om de situatie ten gronde te kunnen verbeteren.  

Unia krijgt uit verschillende hoeken geregeld vragen naar informatie over het dossier. Tegelijk blijven er nog steeds nieuwe meldingen binnenkomen. Zoals in elk ander dossier geeft Unia geen details over individuele dossiers of over de inhoud van de discussie met de betrokkenen. Dat is belangrijk om de samenwerking met de leiding van de brandweer in het volste wederzijdse vertrouwen te kunnen laten verlopen. Toch is het belangrijk om enkele grote lijnen te verduidelijken, die inzicht kunnen geven in hoe het dossier werd aangepakt. Daarom geven we vandaag, meer dan een jaar na de eerste meldingen, een kort overzicht van wat er ondertussen is gebeurd. 

Dialoog gestart, getuigenissen verzameld  

Wanneer Unia een dossier opent, is de eerste stap altijd het lanceren van een dialoog met alle partijen. Ook in dit dossier hebben we meteen de leiding van de Brusselse brandweer aangeschreven om in een overleg te kunnen bespreken wat er zich precies heeft afgespeeld, en hoe die problemen zijn aangepakt. Tegelijkertijd verzamelde Unia een reeks getuigenissen van werknemers, waarbij het duidelijk werd dat er zich een probleem stelde rond racisme en discriminatie en ook dat dit op een gebrekkige manier werd aangepakt.  

Voor Unia is het duidelijk: de brandweer moet als openbare dienst ter beschikking staan van àlle inwoners van Brussel, iedereen heeft recht op veiligheid. Dat geldt uiteraard ook voor de brandweerlui zelf, die in veilige omstandigheden hun werk moeten kunnen doen. Als openbare dienst moet de brandweer ook in z’n personeelsbestand een afspiegeling vormen van de samenleving en dat zal alleen lukken als er concrete en doortastende maatregelen worden genomen.   

Ondertussen is er ook een externe partner aangesteld die als opdracht heeft om de organisatie te bevragen over dit thema. Doel van die bevraging is om te weten te komen waar de knelpunten precies zitten, en tot oplossingen te komen voor de problemen die in het onderzoek worden vastgesteld. Uiteraard staat Unia ook ter beschikking van die externe partner om ervaring en kennis rond dit thema te delen.   

Unia kijkt uit naar een goede samenwerking met alle partners in dit dossier, in de eerste plaats de Brusselse brandweer zelf.   

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.