Het Centrum in 2010: Jaarverslag algemene werking

Het jaar 2010 was er één van consolidatie en voorbereiding. Het Centrum heeft zijn structurele samenwerkingsverbanden met de regio's en gemeenschappen versterkt, zowel met Vlaanderen als met de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest. In de loop van 2011 verwacht het Centrum vergelijkbare samenwerkingsakkoorden af te sluiten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Deze akkoorden passen in het kader van een mogelijke omvorming van het Centrum van zuivere federale instelling naar een ‘interfederaal’ orgaan dat steunt op een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende politieke entiteiten van het land.

Ook de langetermijnprojecten werden geconsolideerd, zoals de Diversiteitsbarometer en de socio-economische monitoring van personen van buitenlandse herkomst. In het kader van de Rondetafels van de Interculturaliteit, een initiatief van Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet, heeft het Centrum zich gebogen over de gevoelige kwestie van de ‘redelijke aanpassingen’. Deze denkoefening wordt in 2011 voortgezet.

De consolidatie deed zich ook intern voor, met de uitwerking van een nieuw systeem van functieclassificatie en bijpassend nieuw loonakkoord. Dit heeft een herwaardering van de lonen mogelijk gemaakt en blijft binnen de grenzen die de Raad van Bestuur heeft vastgelegd. Een eigen functieclassificatie en loonbeleid is ook een voorbereiding op de oprichting van het interfederale Centrum.

De opstelling van een nieuw Strategisch Driejarenplan 2011-2013 zorgt ten slotte voor een goede voorbereiding op de drie volgende jaren. Voor de Raad van Bestuur het Strategisch Driejarenplan 2011-2013 op 8 december 2010 goedkeurde, werd het vorige Strategisch Driejarenplan 2008-2010 grondig geëvalueerd. Dit gebeurde zowel door een team externe consultants als tijdens talrijke voorbereidende vergaderingen en tijdens een strategische tweedaagse waar alle medewerkers van het Centrum aan konden deelnemen.

Het jaar 2010 werd ten slotte ook gekenmerkt door het Belgische EU-Voorzitterschap. Het Centrum was hierbij actief betrokken, als organisator of medeorganisator van verscheidene belangrijke en succesvolle manifestaties. Op die manier leverde het Centrum zijn bescheiden maar waardevolle bijdrage aan het succes van het Belgische EU-Voorzitterschap.