Het werk van Unia in 2016, uitgedrukt in cijfers

In 2016 ontving Unia 5.619 meldingen over vermoedelijke discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. We openden 1.907 dossiers. Op deze pagina kan je het volledige cijferrapport van 2016 downloaden. 

Waarvoor is Unia bevoegd? 

Een van de wettelijke opdrachten van Unia is om ‘individuele meldingen’ te behandelen. Iedereen kan bij ons terecht met een vraag, een verzoek tot tussenkomst, een opmerking of een interpellatie over de antidiscriminatiewetgeving en de grondrechten van personen met een handicap (zoals bepaald door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap).

Unia is wettelijk bevoegd voor:

  • directe en indirecte discriminatie, met inbegrip van de opdracht om te discrimineren, pesterijen die rechtstreeks verband houden met de criteria bepaald in de antidiscriminatiewetgeving en redelijke aanpassingen voor personen met een handicap;
  • haatboodschappen (openbare uitingen van haat: aanzetten tot haat, discriminatie of geweld), met inbegrip van cyberhate (haatboodschappen op het internet);
  • haatmisdrijven gedreven door vijandigheid tegenover een persoon of een groep vanwege zijn herkomst, handicap, seksuele geaardheid of een ander beschermd discriminatiecriterium.

Wanneer Unia zich bevoegd acht om een melding te behandelen en wanneer die melding meer is dan enkel een vraag om informatie, dan openen we een dossier. Een melding of dossier kan verband houden met één discriminatiecriterium of met verschillende criteria.

Cijferverslag 2016

In 2016 ontving Unia 5.619 meldingen over vermoedelijke discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 23%: 5.619 meldingen tegenover 4.554 in 2015.

Unia werd in 2016 het meest bevraagd in het maatschappelijke domein werk, met een totaal van 1.098 meldingen. Dat betekent een verhoging van ongeveer 55% in vergelijking met 2015. De stijging liet zich vooral optekenen in de publieke en commerciële sector. Daarnaast kregen we vooral meldingen in het domein goederen en diensten (1.068 meldingen) en het domein media (624 meldingen). 

Wat de discriminatiecriteria betreft, ontving Unia de meeste meldingen voor de zogenaamde ‘raciale’ criteria: 1.647. Daarnaast registreerden we 852 meldingen voor het criterium handicap, en 762 meldingen voor het criterium geloof en levensbeschouwelijke overtuiging. 

Op deze pagina kan je het volledige cijferverslag van 2016 downloaden. 

Downloads