Jaarverslag algemene werking 2013

Dit is het verslag over de werking van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in 2013. Naast dit werkingsverslag publiceert het Centrum in 2014, net als de voorbije jaren, drie thematische jaarverslagen: het Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit; het Jaarverslag Migratie; en het Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel.

2013 was het jaar waarin het Centrum zijn twintigste verjaardag vierde. Op 15 februari organiseerden we een studiedag in Résidence Palace, de plek waar het Centrum in 1993 zijn kantoren opende, om een stand van zaken op te maken van de strijd tegen racisme en raciale discriminatie. We gaven naar aanleiding van die verjaardag ook een publicatie uit, waarin twintig ‘getuigen’ hun kijk gaven op racisme, discriminatie en integratie.

Meteen was 2013 ook het laatste volledige werkingsjaar van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Inderdaad: nadat in december 2006 een werkgroep van start was gegaan, zou het tot juli 2012 duren vooraleer een politiek akkoord werd bereikt over de hervorming van het Centrum tot enerzijds een Interfederaal Gelijkekansencentrum en anderzijds een Federaal Migratiecentrum. Die hervorming is sinds 15 maart 2014 gerealiseerd; je leest er meer over in dit werkingsverslag.

De hervorming van het Centrum heeft veel tijd en energie gevraagd. Toch is het Centrum zijn wettelijke opdrachten tijdens de overgangsperiode volop blijven opnemen; is het volop beschikbaar gebleven voor burgers, organisaties en instellingen; en is het ook zijn internationale engagementen blijven nakomen. Zoals je in dit Jaarverslag algemene werking kan lezen, is het aantal meldingen weliswaar licht gedaald, onder meer omdat minder gebeurtenissen een brede publieke verontwaardiging uitlokten, maar opende het Centrum in 2013 méér dossiers dan in 2012.

Voorts was 2013 een belangrijk jaar voor onze opdrachten ‘Informeren, sensibiliseren en vormen’ en ‘Adviezen en beleidsaanbevelingen formuleren’. Zo stelden we, in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op 5 september 2013 de eerste resultaten voor van de Socio-economische Monitoring, een instrument dat toelaat om de arbeidsparticipatie van etnisch-culturele minderheden nauwkeurig te meten. Die blijkt beduidend lager te liggen dan die van personen van Belgische origine.

2014 staat in het teken van vijftig jaar migratieakkoorden van België met vooral Marokko en Turkije: in 2013 stelden we de studie voor over vijftig jaar Turkse migratie; die over vijftig jaar Marokkaanse migratie is voor dit jaar.

In 2014 zal de hervorming van het Centrum volop worden uitgevoerd. De parlementen moeten hun vertegenwoordigers voor de nieuwe raden van bestuur nog aanduiden, waarna die op hun beurt de directie kunnen aanstellen en een nieuw strategisch driejarenplan goedkeuren. Maar daar zal je dan weer alles over kunnen lezen in de werkingsverslagen die de twee nieuwe instellingen in 2015 zullen publiceren.