Socio-economische Monitoring: tweede rapport

De Socio-economische Monitoring is een instrument dat gerealiseerd wordt in samenwerking met het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en experten. Het heeft tot doel de situatie van personen op de arbeidsmarkt  naargelang hun origine en migratieachtergrond in beeld te brengen.

Dit tweede rapport sluit aan bij het vorige rapport en biedt enkele nieuwigheden, waaronder de gegevens van 2008 tot en met 2012 en gegevens op basis van de paritaire comités.

Bijlagen

U kunt de digitale versie van het tweede rapport van de Socio-economische Monitoring onder aan deze pagina downloaden.

Het tweede rapport is voorgesteld tijdens een studiedag op 17 november 2015: ook het programma van die dag, de presentatie van de resultaten, en de beschouwing bij de resultaten door respectievelijk het Interfederaal Gelijkekansencentrum en de FOD WASO kunt u hieronder downloaden.

De volledige bijlagen bij het rapport, met alle beschikbare kruisingen zijn te raadplegen op de website van de FOD WASO.