Uitspraak Antwerpse Hof van Beroep zet deur open voor uitsluiting van minderheden

16 november 2022
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen besliste op 7 januari 2021 dat de vzw Moeders voor Moeders discrimineert door hulpbehoevende moeders die de islamitische hoofddoek dragen afzonderlijk te behandelen. De vzw is hiertegen in beroep gegaan. Vandaag oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat de antidiscriminatiewetgeving hier niet van toepassing is.

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt discriminatie bij het publiekelijk beschikbaar stellen van goederen en diensten. Maar volgens het Hof oefent Moeders voor Moeders geen publieke sociale activiteit uit. Moeders voor Moeders zou alleen hulpverlening bieden aan moeders die zijn doorverwezen en alleen officiële instanties als het OCMW, het CAW, Kind en Gezin en de politie zouden hulpbehoevende moeders doorverwijzen.

Unia vreest dat deze enge toepassing van de antidiscriminatiewetgeving een vrijgeleide kan worden om kwetsbare groepen uit te sluiten van verschillende vormen van dienstverlening.

Els Keytsman, directeur Unia: “De poort wordt wagenwijd opengezet om willekeurig minderheidsgroepen uit te sluiten. Hier gaat het om vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden en die omwille van hun islamitische hoofddoek uitgesloten worden van hulpverlening. Wie wordt het volgend slachtoffer? Net nu de energierekeningen torenhoog oplopen, moeten alle kwetsbare groepen op solidariteit kunnen blijven rekenen.“

Unia zal het arrest verder bestuderen en nagaan of ze naar het Hof van Cassatie stapt.

Over de vzw Moeders voor Moeders

Moeders voor Moeders is een vereniging in Borgerhout (Antwerpen) die een uitgebreide hulpverlening biedt aan moeders en alleenstaande vaders in nood. Het gaat in eerste instantie om het uitdelen van voedselpakketten. Daarnaast kunnen moeders allerlei materiële hulp krijgen voor hun kinderen zoals kinderkleding, speelgoedpakketten, verzorgings- en babymateriaal enzovoort. In de gebouwen van Moeders voor Moeders is voorts een opvang- en verzorgingsruimte voor baby's, een eet- en drinkruimte en een naaiatelier. 

Aan hulpbehoevende moeders die een islamitische hoofddoek dragen, wordt gevraagd om de hoofddoek af te nemen om de gebouwen te betreden. Moeders die dat weigeren, kunnen weliswaar een hulppakket krijgen in de inkom, maar ze kunnen niet rekenen op de andere dienstverlening die in het gebouw zelf wordt aangeboden.