Ontslag van vrouw met gebitsprobleem is discriminatie

22 februari 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden

De voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Aalst kende op 8 februari 2023 een schadevergoeding toe aan een vrouw die op haar eerste werkdag ontslagen werd omdat ze aan een erfelijk gebitsprobleem leed: “Het heeft een enorme knauw in mijn zelfvertrouwen gegeven. Opboksen tegen mensen die zo omgaan met fysieke eigenschappen van de medemens is haast onmogelijk. Nog steeds spelen de woorden door m'n hoofd ‘je zoekt beter een job achter de schermen’.” 

De vrouw kwam als meest geschikte kandidaat uit de bus voor de functie van bediende bij een verzekeringskantoor. Tijdens de sollicitatiegesprekken droeg iedereen een mondmasker.  Toen ze op de eerste werkdag haar mondmasker even afzette om koffie te drinken, zag de kantoorverantwoordelijke voor het eerst dat de nieuwe medewerkster een afgebrokkeld gebit had. De vrouw legde uit dat dit een gevolg is van een erfelijke aandoening en dat een geplande operatie uitgesteld was. De zaakvoerders hadden hier geen oren naar en zetten de vrouw onder druk om in te stemmen met de stopzetting van het contract met wederzijdse toestemming. Ze vonden dat ze haar gebitsprobleem spontaan ter sprake had moeten brengen tijdens de sollicitatiegesprekken. 

De zaakvoerders weigerden tot tweemaal toe om met Unia in gesprek te gaan, met het argument dat het contract met wederzijds goedvinden was beëindigd en dat de vertrouwensbreuk met hun ex-werknemer te maken had met de werktijden en de onbeschofte omgang met klanten. Unia lichtte de arbeidsinspectie in en ondersteunde de vrouw bij het verzamelen van bewijsmateriaal (onder meer e-mails en WhatsApp-gesprekken). Samen met Unia stapte de vrouw naar de rechtbank. Volgens de rechtbank kon het verzekeringskantoor de drogredenen die zouden hebben geleid tot het ontslag op geen enkele manier objectiveren.  

De rechtbank kende de voorziene forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden brutoloon toe bij wijze van herstel voor haar materiële en morele schade. De voorzitter van de rechtbank verwoorde scherp dat “het argument dat de werknemer omwille van zijn uiterlijk negatieve reacties uitlokt bij klanten of collega’s, niet als legitiem doel [kan] worden beschouwd om een onderscheid te rechtvaardigen.”. 

Werkgevers mogen een verzorgd voorkomen eisen van hun werknemers, zeker als er contact met klanten is. Dat betekent echter niet dat kandidaat-werknemers lichtzinnig uitgesloten mogen worden omwille van lichamelijke of genetische aandoeningen zoals gebits- of huidaandoeningen (littekens, opvallende moedervlekken), lichaamslengte, vergroeiingen of gewicht. Discriminatie op grond van handicap of gezondheidstoestand is evenmin toegelaten. 

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Unia, met een vakbond of met het Vlaams Patiëntenplatform dat meer dan tachtig patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen verenigt. 

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.