Unia positief over regeerakkoord Waals Gewest

19 september 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia verwelkomt de vorming van de nieuwe regering van het Waalse Gewest en de goedkeuring van veelbelovende maatregelen op vlak van antidiscriminatie.

Rond werkgelegenheid is Unia verheugd over de wens om een wettelijk kader in te voeren voor de organisatie van situatietests: een mechanisme dat het mogelijk zal maken om discriminatie bij de aanwerving te objectiveren. Ook de doelstelling om het beleid ter bevordering van de diversiteit in openbare en particuliere organisaties te versterken, kan alleen maar worden toegejuicht. Net als de wens om een gediversifieerde administratie te ontwikkelen op het gebied van gendergelijkheid, werkgelegenheid voor mensen met een handicap en werkgelegenheid voor mensen van buitenlandse afkomst.  

De bijzondere aandacht van de regering voor de daadwerkelijke integratie van mensen met een handicap tijdens hun leven is goed nieuws. We benadrukken in het bijzonder de wens om een zo groot mogelijke autonomie voor mensen met een handicap te bevorderen (keuze van levensstijl, woonplaats), hun professionele integratie te ondersteunen (ondersteuning, opleiding, aanpassing van de werkomgeving) en een plan aan te nemen om gebouwen en faciliteiten toegankelijk te maken voor het publiek. Unia wil dat dit laatste gepaard gaat met een sterk juridisch kader om de situatie aanzienlijk te veranderen. De oprichting van een interministeriële conferentie over het gehandicaptenbeleid en van een adviesfunctie die personen met een handicap en de verenigingen die hen representeren vertegenwoordigt, zijn eveneens essentieel om te voldoen aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Unia is verheugd over de aankondiging van de regering om een plan aan te nemen ter bestrijding van discriminatie bij de toegang tot huisvesting. We hopen dat dit initiatief het mogelijk maakt om de bevoegdheden van de regionale diensten voor woningcontrole uit te breiden, zodat zij discriminatie kunnen vervolgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van situatietests. Wel betreuren wij het lage ambitieniveau, met het oog op de behoeften, rond de bouw van nieuwe publieke woningen en in het bijzonder sociale woningen. Hetzelfde geldt voor het opgeven van het idee om een centraal huurwaarborgfonds op te richten. Tot slot wijst Unia de regering op de noodzaak om snel nieuwe opvangplaatsen (tijdelijk en residentieel) voor woonwagenbewoners te creëren - een behoefte die al jaren wordt erkend.

Tot slot verwelkomt Unia de steun van de regering voor de lancering van een interfederaal actieplan tegen racisme en vestigen wij de aandacht op de noodzaak van een periodieke evaluatie van het antidiscriminatiedecreet.

Unia zal de uitvoering van deze verschillende projecten tijdens de volgende zittingsperiode nauwlettend volgen. We zijn beschikbaar om de uitvoering ervan te ondersteunen.