Universele Periodieke Evaluatie van België: inspanningen erkennen, uitdagingen benadrukken

6 mei 2021
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

België heeft nog tal van uitdagingen als het gaat om de eerbiediging van de grondrechten. Dat zegt Unia en dat blijkt ook uit de uitspraken van de verschillende staten tijdens het Universeel Periodieke Evaluatie van België

De strijd tegen racisme, politieopleidingen, inclusief onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, internering... De landen van de VN-Mensenrechtenraad delen met België hun opmerkingen en aanbevelingen over de positieve ontwikkelingen sinds 2016, maar ook over de uitdagingen die er nog steeds zijn. Unia, Myria en het Steunpunt Armoedebestrijding dienden een parallelrapport in om de landen te informeren die deelnemen aan het Universeel Periodieke Evaluatie

Zo werd herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om een interfederaal actieplan tegen racisme uit te werken. België herhaalde dat het de ambitie heeft om de opmaak van dit actieplan tegen het eind van dit jaar af te ronden. Unia onderlijnt dat het belangrijk is dat het middenveld tijdens alle belangrijke fasen van de ontwikkeling van het plan te betrokken is. België zou ook een periodiek controle- en evaluatieorgaan moeten oprichten, dat zou kunnen bestaan uit de Cel Gelijke kansen van de FOD Justitie, vertegenwoordigers van de verschillende deelstaten en de middenveld, academici en Unia. 

Verschillende landen uitten ook hun bezorgdheid over politiegeweld en etnische profilering. België heeft nog steeds geen volledige, objectieve en betrouwbare statistieken over het aantal politiecontroles of de prevalentie van discriminerende profilering. Er is geen juridisch kader dat burgers de mogelijkheid geeft om te weten waarom de politie hen controleert. Dit heeft gevolgen voor de vertrouwensrelatie tussen politieagenten en burgers. De politie kan hierdoor dit fenomeen ook niet objectief in kaart brengen. Unia pleit voor deinvoering van de wettelijke verplichting voor politieagenten om een bewijs af te leveren met vermelding van de motieven voor de controle en de mogelijkheden om beroep aan te tekenen. 

Talrijke andere thema's kwamen aan bod. Een verslag van de besprekingen van de Verenigde Naties wordt na de Sessie gepubliceerd.  

Context

De Universeel Periodieke Evaluatie is een mechanisme van de Verenigde Naties dat bestaat uit een evaluatie van de nationale mensenrechtensituatie om de 5 jaar door de andere staten onder de auspiciën van de Mensenrechtenraad.