Socio-economische Monitoring 2019: arbeidsmarkt en origine

In België blijft iemands origine een hinderpaal op de arbeidsmarkt. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ontwikkelde samen met Unia de Socio-economische Monitoring om dit te keren. Het vierde rapport van deze monitoring vind je terug op deze pagina. 

Uit de cijfers zelf blijkt er maar een kleine verbetering op de arbeidsmarkt. Nog steeds vallen mensen met een vreemde origine vaker uit de boot dan die van Belgische origine. Aan dit tempo zal het nog tientallen jaren duren voordat er een evenredig aantal mensen met een vreemde origine in ons land aan het werk is. Ontdek hier de belangrijkste resultaten

Dat neemt niet weg dat er de laatste jaren wel degelijk stappen vooruit werden gezet op de verschillende beleidsniveaus. Een geïntegreerde aanpak is dan ook noodzakelijk. De volgende edities van de Monitoring zullen de impact daarvan kunnen meten.

De weg naar een inclusieve arbeidsmarkt zonder discriminatie is nog lang, maar de Socioeconomische Monitoring kan helpen om de juiste beleidsmaatregelen te nemen.

Wat is de Socio-economische Monitoring?

De Socio-economische Monitoring meet de situatie van personen op de arbeidsmarkt, rekening houdend met hun origine en migratieachtergrond. Het is het resultaat van een tweejaarlijkse samenwerking tussen Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op statistische gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In 2013, 2015 en 2017 publiceerden we al het eerste, het tweede en het derde rapport van de Socio-economische Monitoring. 

Het vierde rapport bevat enkele nieuwigheden, zoals het studiedomein, een analyse van de arbeidsmarkt op stadsniveau, een analyse van drie specifieke groepen (de tweede generatie, personen van EU-origine en personen met origine in Sub-Saharaans-Afrika) en een analyse van de trajecten van personen die met een artikel 60-overeenkomst hebben gewerkt.

Schatkist aan informatie

Je kan het volledige vierde rapport downloaden op deze pagina.

De volledige tabellen bij het rapport, met bijkomende cijfers en kruisingen, kan je raadplegen op de website van de FOD WASO