Nieuwe gids over personeelswerving: sociale partners stellen diversiteit voorop

9 juli 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

De Nationale Arbeidsraad heeft een praktijkgids gepubliceerd om diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving te bevorderen. Unia, die ondersteuning bood bij het uitwerken van de gids, is tevreden dat de sociale partners met dit resultaat naar buiten komen.

De gids biedt sectoren en ondernemingen ondersteuning om hun aanwervingsbeleid in lijn te brengen met de antidiscriminatiewetgeving en om objectieve aanwervingspraktijken in te voeren die zorgen voor meer diversiteit. Daarbij verwijst de gids bovendien vaak naar Unia’s online opleiding eDiv, over discriminatie op de werkvloer.

Alle fasen van het aanwervingsproces komen erin aan bod. Je vindt er ook een samenvatting van het juridische kader en de toepasselijke definities. Bovendien bevat de gids een uitgebreide reeks links naar gespecialiseerde websites waar nuttige hulpmiddelen over deze materie te vinden zijn. Voor uitleg van de regelgeving, tips voor een objectieve aanwervingsprocedure of goede praktijken kan je in deze gids terecht.

Broodnodige ondersteuning

Unia verwelkomt dit initiatief van de sociale partners en vindt het belangrijk dat de gids ingaat op de kansen die positieve acties bieden. Groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, kunnen via die weg een extra duwtje in de rug krijgen. Jammer genoeg kennen veel werkgevers of sectoren de maatregel vandaag nog niet, en Unia hoopt dat via deze brochure meer werkgevers geïnteresseerd zullen zijn om positieve acties uit  te werken. 

Waarom positieve acties zo broodnodig zijn, toonde onze socio-economische monitoring al aan. Daaruit blijkt namelijk dat de jobkansen van personen van vreemde origine op de Belgische arbeidsmarkt nog steeds problematisch zijn. Dit is onder meer te wijten aan structurele discriminatie die de jobkansen van deze groep in België verkleint en die onze arbeidsmarkt opdeelt in verschillende lagen. Personen van vreemde origine vind je vaker in de slecht betaalde en precaire jobs. De betere jobs zijn voor werknemers van Belgische origine.

Inzetten op preventie

Er moeten dus maatregelen genomen worden om enerzijds die structurele discriminatie in kaart te brengen en te bestrijden en om anderzijds diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Een praktijkgids is een stap in de goede richting, maar moet passen binnen een breder preventiebeleid non-discriminatie. Unia heeft enkele tips gepubliceerd om bedrijven te ondersteunen in de verbetering van hun preventiebeleid en werkt ook aan een aanbeveling om discriminatie te verankeren in de risicoanalyses die ondernemingen uitvoeren. Dat zou ertoe moeten leiden dat er finaal minder wordt gediscrimineerd.

Unia wil er ook aan herinneren dat Unia werkgevers kan begeleiden in het verbeteren van hun rekruterings- en selectiebeleid met het oog op diversiteit en het bestrijden van discriminatie. Unia kan bijvoorbeeld HR- of personeelsmedewerkers helpen om het bestaande rekruterings- en selectiebeleid te toetsen aan de antidiscriminatiewetgeving, om bewuste of onbewuste voorkeuren bij sollicitatiegesprekken onder de loep te nemen of om meer aandacht te hebben voor diversiteit tijdens de verschillende HR-processen. Lees hier alles over ons aanbod.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.