Zoek Beslissing

163 Beslissingen gevonden
23 mei 2022

Arbeidshof Brussel (Franstalig), 23 mei 2022

Een man solliciteert spontaan bij een maatwerkbedrijf en krijgt een positief antwoord. Maar toen het maatwerkbedrijf even later vernam dat de man in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef, werd de belofte om hem aan te werven meteen verbroken. Doordat zijn moeder was overleden, kon de man niet alleen in het ouderlijk huis blijven wonen en werd hij, in afwachting van een definitieve verblijfplaats, tijdelijk ondergebracht in een psychiatrisch ziekenhuis. De arbeidsrechtbank oordeelde dat er sprake was van directe discriminatie op grond van handicap.
11 januari 2022

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 11 januari 2022

In de polis van een verzekering gewaarborgd inkomen wordt een uitzondering voorzien voor het geval waarin de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een psychische aandoening van de verzekerde. De arbeidsrechtbank oordeelt dat die uitzondering strijdig is met de Antidiscriminatiewet en bijgevolg nietig is. Artikel 15 Antidiscriminatiewet bepaalt immers dat bepalingen die strijdig zijn met de Antidiscriminatiewet, en bedingen die bepalen dat een contracterende partij bij voorbaat afziet van de rechten die door de Antidiscriminatiewet worden gewaarborgd, nietig zijn.
4 januari 2022

Arbeidshof Brussel, 4 januari 2022

Een man werkt sinds 2006 via zijn BVBA voor een bedrijf. In 2017 kondigt de man aan dat hij voortaan in een rolstoel naar het werk zal komen. Niet veel later zegt het bedrijf de samenwerkingsovereenkomst op. In zijn advies stelt de arbeidsauditeur vast dat de man het slachtoffer is geworden van een ongunstige behandeling omwille van zijn handicap, maar hij past de Antidiscriminatiewet niet toe omdat de dienstverleningsovereenkomst werd afgesloten tussen twee vennootschappen.

Volg ons op onze sociale media