Zoek Beslissing

165 Beslissingen gevonden
8 juli 2022

Arbeidshof Brussel, 8 juli 2022

De verhoogde kinderbijslag op grond van handicap wordt beschouwd als een inkomen en in mindering gebracht van het leefloon dat het OCMW toekent. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank dat dit in strijd was met het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet, maar dat het niet aan de arbeidsrechtbank toekwam om deze lacune in de regelgeving op te vullen. Het arbeidshof oordeelt daar anders over en houdt onder meer rekening met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
11 januari 2022

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 11 januari 2022

In de polis van een verzekering gewaarborgd inkomen wordt een uitzondering voorzien voor het geval waarin de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een psychische aandoening van de verzekerde. De arbeidsrechtbank oordeelt dat die uitzondering strijdig is met de Antidiscriminatiewet en bijgevolg nietig is. Artikel 15 Antidiscriminatiewet bepaalt immers dat bepalingen die strijdig zijn met de Antidiscriminatiewet, en bedingen die bepalen dat een contracterende partij bij voorbaat afziet van de rechten die door de Antidiscriminatiewet worden gewaarborgd, nietig zijn.

Volg ons op onze sociale media